Algemene voorwaarden

              
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en activiteiten van Kroegentocht Nederland en haar partners.

ARTIKEL 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: - Klant: de (rechts)persoon die via de website producten of diensten van Kroegentocht Nederland afneemt. – Kroegentocht Nederland: Kroegentocht Nederland, gevestigd te (5611 GK) Eindhoven aan de Kerkstraat 38A4 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord Brabant onder nummer 17248440. – Partners: aan de kroegentocht deelnemende horecazaken en door Kroegentocht Nederland als zodanig uitdrukkelijk aangemerkte ondernemingen. – Activiteit: de kroegentocht of een andere activiteit die via de website aangeboden wordt. - Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. – Website: www.kroegentochtnederland.nl.

ARTIKEL 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand indien de klant de kroegentocht of andere activiteit geboekt heeft via de website en de betaling volledig heeft voldaan. Daarnaast komt een overeenkomst tot stand indien de klant aangeeft per factuur te willen betalen en deze factuur uiterlijk vijf dagen voorafgaand aan de activiteit voldaan heeft.

2.2 Kroegentocht Nederland is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Wordt een bestelling niet geaccepteerd, dan deelt Kroegentocht Nederland dit onder opgave van de reden aan de klant mede.

2.3 Degene die namens of ten behoeve van de groep of de overeenkomst aan gaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

ARTIKEL 3: Voorwaarden boeking

3.1 De minimale leeftijd voor deelname aan de activiteit is achttien jaar. De boeking is pas geldig wanneer deze is uitgevoerd en betaald door personen van achttien jaar en ouder. Boekingen geplaatst door personen jonger dan achttien geven geen recht op enig product of dienst van Kroegentocht Nederland. Door een activiteit te boeken garandeert de klant dat hij aan deze voorwaarden voldoet, zodat restitutie van het aankoopbedrag in verband met de ongeldigheid van een boeking wegens schending van deze voorwaarden niet mogelijk is.

3.2 De boeking is niet overdraagbaar en strikt persoonsgebonden toegekend aan de klant, dat de partner bij inlevering van het betalingsbewijs met een in zijn bezit zijnde lijst vergelijkt.

3.3 De klant ontvangt de benodigdheden voor de activiteit in het startcafé dat op de website vermeld staat. Deze benodigdheden ontvangt de klant alleen op vertoon van het betalingsbewijs van de klant in combinatie met een geldig identiteitsbewijs.  

3.4 Een boekingsbewijs geldt niet als geldig. Op vertoon hiervan krijgt de klant de benodigdheden voor de kroegentocht of overige activiteit niet mee. Als geldig te overdragen bewijs dient de klant het betalingsbewijs mee te nemen naar de startlocatie.

3.5 Het – in welke vorm van ook – verveelvoudigen, bewerken of veranderen van een betalingsbewijs of drankkaart is niet toegestaan en levert een ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming jegens Kroegentocht Nederland op. In geval van gegronde verdenking van misbruik en/of fraude is Kroegentocht Nederland bevoegd de gegevens die zij van de klant bezit aan de partner door te geven en alle schade die Kroegentocht Nederland en de partner lijden, met inbegrip van alle (buiten)gerechtelijke kosten en kosten van rechtsbijstand op de klant te verhalen.

3.6 Het betalingsbewijs geeft alleen recht op de activiteit of dienst op het vooraf vastgestelde datum en tijdstip ten tijde van de aankoop door de klant. De klant is zelf verantwoordelijk voor het correct invoeren van de datum van de activiteit.

ARTIKEL 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Indien de klant een kroegentocht geboekt heeft ontvangt hij één bier, fris of wijn per persoon in de horecagelegenheden die op het moment van de uitvoering van de kroegentocht deel uitmaken van de looproute. Kroegentocht Nederland is ten alle tijden bevoegd om deze looproute aan te passen.

4.2 In de deelnemende horecazaken aan de kroegentocht gelden dezelfde huisregels als normaal. Indien de klant niet aan deze huisregels voldoet kan een horecazaak besluiten om de klant te weigeren. In dit geval geldt geen restitutie en geen compensatie van de gemaakte kosten van de activiteit. Eisen kunnen zijn: - de minimumleeftijd. – eisen aan schoeisel en/of kleding. – symptomen van overmatig drank en/of drugsgebruik. – het niet in acht nemen van gedragsregels.

4.3 De klant accepteert dat er zich tijdens de uitvoering van de activiteit calamiteiten kunnen voordoen waar op voorhand geen rekening mee gehouden kan worden. Kroegentocht Nederland en haar partners voeren de activiteit naar beste inzicht en vermogen uit.

ARTIKEL 5: Betaling

5.1 De betaling van het totaalbedrag van de activiteit dient voor de datum van de activiteit volledig te zijn voldaan. De klant ontvangt hiervoor bij per mail een betalingsbevestiging.

5.2 Het niet tijdig betalen van de bevestiging leidt tot annulering van de aanvraag.

5.3 Boekingen kunnen tot op de dag van de activiteit tot uiterlijk 15.00u afgerond worden. Boekingen die na dat tijdstip binnenkomen krijgen geen garantie om de activiteit daadwerkelijk uit te voeren. In dit geval geldt geen compensatie en geen restitutie van het deelnamebedrag.

ARTIKEL 6: Boekingssom

6.1 In de gepubliceerde boekingssom zijn alle in een activiteit omschreven zaken inbegrepen, tenzij anders vermeld.

6.2 Tenzij anders vermeld gelden de prijzen per persoon.

6.3 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het op stellen van het programma. Kroegentocht Nederland behoudt zich het recht voor om vóór het tot stand komen van de boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke btw-voorschriften.

ARTIKEL 7: Wijzigingen door de deelnemer(s)

7.1  Wijzigingen en/of annulering van de aankoop van een kroegentocht of overige activiteit, aangeboden door Kroegentocht Nederland en/of haar partners, worden alleen in behandeling genomen mits uiterlijk drie werkdagen voor de datum waarop de activiteit plaatsvindt een verzoek is ontvangen door Kroegentocht Nederland. Bij een wijziging en/of annulering worden altijd omboekingskosten verrekent. Deze kosten zijn € 0,95 (zegge vijfennegentig cent) plus 25% van het bedrag van de totale originele bestelling.

ARTIKEL 8: Aansprakelijkheid

8.1 Door Kroegentocht Nederland wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de activiteit. Kroegentocht Nederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.2 Kroegentocht Nederland aanvaardt geen aansprakelijk voor de door de klant reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen, indien een activiteit niet kan doorgaan.

8.3 Kroegentocht Nederland en haar partners zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, van welke aard van ook, en/of calamiteiten die zich voordoen voor, tijdens of na de activiteit.  

ARTIKEL 9: Begin- en eindtijd

De begintijd van een kroegentocht staat vermeld op de boekingspagina. De eindtijd van een kroegentocht is gelijk aan de sluitingstijden van de deelnemende cafés op de dag waarop de activiteit plaatsvindt. De klant is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van deze sluitingstijden en heeft geen recht op compensatie of restitutie als de activiteit niet binnen de openingstijden van de cafés is afgerond.

ARTIKEL 10: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

10.1 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

10.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

10.3 De Algemene Voorwaarden worden op verzoek toegestuurd.

10.4 De Algemene Voorwaarden staan vermeld op de website www.kroegentochtnederland.nl.